Konaghttp://www.snackwagen-huren.nlMijnWebwinkel RSS 2.0 Feed v1.0Verhuurvoorwaardenhttp://www.snackwagen-huren.nl/c-1407221/verhuurvoorwaarden/Artikel 1  Object van deze overeenkomst. Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten tussen Konag V.O.F., gevestigd te Nagele, hierna te noemen Konag en de in de overeenkomst met name genoemde huurder.   Artikel 2  Kredietwaardigheid. Elke met Konag aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Konag van voldoende kredietwaardigheid van de huurder zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Huurder zal toestaan dat Konag zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Konag zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.   Artikel 3  Duur van de overeenkomst. 3‑1     Deze overeenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd, gerekend vanaf de datum, die in de overeenkomst is vermeld, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een bepaalde tijd zijn overeengekomen. 3‑2     Bij het vaststellen van de tijdsduur van het verhuurcontract, geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.   Artikel 4  Levering en terugbezorging. 4‑1     De huurder dient zelf de gehuurde goederen bij Konag op te halen en bij beëindiging van het huurcontract, aan Konag terug te geven, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen, dat Konag zich met het brengen en / of terugbezorgen van de gehuurde goederen zal belasten. Ook in laatst bedoeld geval geschiedt het brengen en / of terugbezorgen van het gehuurde voor rekening van de huurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 4‑2     Indien de datum voor retournering van de goederen wordt overschreden is de huurder aan Konag een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan de vervallen huurtermijnen, onverminderd het recht van Konag op verdere schadevergoeding.   Artikel 5  Leveringstermijn. Indien Konag zich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan de huurder te bezorgen, zal Konag er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden.   Artikel 6  Personeel van Konag. Indien de huurder bij het laden en / of lossen en / of andere werkzaamheden van de gehuurde goederen gebruikt maakt van de diensten van werknemers van Konag, worden deze werknemers geacht op dat moment hun diensten te verrichten in ondergeschiktheid aan en onder verantwoordelijkheid van de huurder, ook terzake is huurder derhalve tegenover Konag aansprakelijk.   Artikel 7  Controle op goede staat van de goederen. De huurder wordt geacht direct na ontvangst, de gehuurde goederen op gebreken te hebben gecontroleerd, terwijl bij geen onverwijlde reactie de goederen geacht worden zich in een goede staat te bevinden.   Artikel 8  Verplichtingen huurder. De huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepaling van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om; De gehuurde goederen overeenkomstig de bedieningsvoorschriften, die aan huurder bij aflevering van de goederen zijn medegedeeld en / of overhandigd, te behandelen; Geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen; Konag ten allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen; Aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en Konag te vrijwaren; Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van Konag te doen geschieden.   Artikel 9  Reparatie. Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.   Artikel 10  Waarborgsom. 10‑1   De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan Konag een door hem vast te stellen waarborgsom te geven. 10‑2   Konag behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie / reiniging als in artikel "Opzegging / ontbinding" lid 2 bedoeld. 10‑3   Konag is verplicht deze waarborgsom bij de beëindiging van het huurcontract, indien op dat moment de huurder aan al zijn verplichtingen jegens Konag heeft voldaan, aan de huurder terug te geven.   Artikel 11  Verzekering. De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld en de huurder zal daartoe de goederen zonodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door verlies, diefstal, beschadiging, etc., onder andere ten gevolge van brand.   Artikel 12  Schade en gebreken. 12‑1   De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan Konag te melden. Zonder toestemming van Konag mag de huurder niet tot reparatie overgaan. 12‑2   Veranderingen en / of reparatie aan de gehuurde goederen zal Konag slechts in zijn eigen, of in een door hem aangewezen werkplaats aanbrengen c.q. verrichten. 12‑3   Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde goederen buiten schuld van de huurder is ontstaan, heeft huurder het recht op vervanging van de betreffende goederen gedurende de verdere duur van de overeenkomst mits het voorradig is. Huurder heeft geen recht op vervanging indien de goederen zich niet in Nederland bevinden of anderszins zich buiten een in de overeenkomst bepaalde straal bevinden. 12‑4   Konag is op geen enkele wijze verplicht om beschadigde artikelen en / of apparaten terug te nemen of voor ruiling te accepteren. 12‑5   Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.   Artikel 13  Aansprakelijkheid. Voor schade die de huurder aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is Konag in beginsel niet aansprakelijk. Huurder zal Konag terzake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.   Artikel 14  Mededelingsverplichtingen huurder. 14‑1   Huurder dient Konag onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurder zijn roerende of onroerende goederen, op de in de overeenkomst genoemde gehuurde goederen of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van Konag dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de huurder, indien huurder surséance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op huurder de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard of zijn betaling om andere reden heeft gestaakt. 14‑2   Wanneer zich een geval voordoet zoals in het voorgaande lid van dit artikel bedoeld, is de huurder verplicht om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven in de onderhavige overeenkomst.   Artikel 15  Annulering. Indien de huurder tot annulering overgaat en nog geen gebruik heeft gemaakt van de hem ter beschikking gestelde zaken is hij de hierna genoemde schadeloosstelling verschuldigd, tenzij door hem of Konag een voor beide partijen redelijkerwijs, acceptabele vervangende huurder wordt gevonden die het gebruik wil overnemen. In beide gevallen zal verrekening dienen plaats te vinden, waarbij Konag 5% van de overeengekomen nettoprijs met een minimum van € 5,00 in rekening mag brengen. De schadeloosstelling bedraagt: ‑bij annulering tot 30 dagen voor de ingangsdatum 15% van de totale prijs, ‑bij annulering tot 14 dagen voor de ingangsdatum 50% van de totale prijs, ‑bij annulering tot 7 dagen voor de ingangsdatum 75% van de totale prijs, ‑bij annulering tot 2 dagen voor de ingangsdatum 90% van de totale prijs, ‑bij annulering binnen 2 dagen voor de ingangsdatum 100% van de totale prijs.   Artikel 16  Opzegging / ontbinding. 16‑1   De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd. De opzegging door de huurder kan slechts geschieden door terugbezorging van de gehuurde goederen bij Konag. Indien partijen zijn overeengekomen, dat Konag bij beëindiging van deze overeenkomst de gehuurde goederen bij huurder zal ophalen, dient de huurder een opzegtermijn van minimaal 24 uur in acht te nemen. 16‑2   Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie, waarin het verstrekt is, en geheel gereinigd, weer ter beschikking van Konag worden gesteld. Indien daarbij zou blijken, dat de goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat de huurder de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is Konag gerechtigd de huurder de reparatie c.q. reinigingskosten in rekening te brengen. 16‑3   Indien de huurder met enige verplichting in gebreke blijft is Konag bevoegd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren. 16‑4   Indien de huurovereenkomst eindigt op grond van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde is Konag gerechtigd bij wijze van gefixeerde schadevergoeding als winstderving te vorderen een bedrag gelijk aan de resterende huurtermijnen welke vervallen zouden zijn tot aan het einde van het huurcontract, onverminderd het recht van Konag op verdere schadevergoeding.   Artikel 17  Vervanging. Indien huurder buiten staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan Konag terug te (laten) bezorgen, dient huurder aan Konag een door hem te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen.   Artikel 18  Wijzigingen. Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken ‑ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt‑ zijn niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.   Artikel 19  Retentierecht. Wanneer Konag goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft aan de uitvoering van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. Konag heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is.   Artikel 20  Betaling. 20‑1   Betaling dient contant te geschieden na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 20‑2   Konag is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de factuurdatum. 20‑3   Konag is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. 20‑4   Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit Rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. 20‑5   Uit het enkele feit dat Konag zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.   Artikel 21  Toepasselijk recht. Op alle door Konag gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht. Artikel 22  Geschillen. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Konag, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.                            Huurtarievenhttp://www.snackwagen-huren.nl/c-1407219/huurtarieven/Tarieven Konag snackwagens/ verkoopwagen   Type verkoopwagen  Dag  Weekend  Week  Maand   Konag snackwagen model compact  300x220x230 cm  € 175,-  € 295,-  € 450,-  € 750,- Konag snackwagen model midi afm: 350x220x230 cm  € 185,-  € 310,-  € 485,-  € 825,- Konag snackwagen model maxi afm: 400x220x230 cm  € 220,-  € 350,-    € 595,-   € 975,-   Konag visverkoopwagen model midi 350x220x230 cm  € 185,-  € 310,-   € 485,-  € 825,-  Konag diepvrieswagen tandemasser afm: 350x150x200 cm  € 100,-  € 195,-  € 495,-   € 895,     Konag koelwagen enkelasser afm: 250x130x150 cm  € 27,-  € 45,-  € 165,-  € 275,- Konag koelwagen enkelasser afm: 250x130x200 cm  € 70,-  € 125,-  € 250,-  € 650,- Konag koelwagen tandemasser afm: 300x150x180 cm  € 85,-  € 150,-  € 300,-  € 825,-                 Bij snackwagen-huren.nl kunt u terecht voor het huren van een breed assortiment verkoopwagens en koelwagens van het merk Konag. Wij verhuren zowel aan particuliere- als aan zakelijke gebruikers. In bovenstaande tabel kunt u de staffelkortingen voor de huur van een termijn van langer dan 1 dag vinden. Voor reserveringen en informatie over de actuele beschikbaarheid van uw gekozen snackwagen kunt u ons een e-mail sturen naar info@snackwagen-huren.nl of telefonisch contact opnemen 0527 652 190 De prijzen zijn in euro’s exclusief 19% btw Vereisten voor het huren van een aanhangwagen:- Auto met Nederlands kenteken- Geldig rijbewijs- Borgstelling € 500,- te voldoen op moment van reserveren- Het gehuurde object dient gereinigd en zonder toegebrachte schade te worden geretourneerd Alle snackwagens kunnen tegen een geringe meerprijs worden verhuurd inclusief:- Propaanflessen € 34,50 exclusief btw per stuk- Verzekering € 5,- per dag                      Homehttp://www.snackwagen-huren.nl/Bij snackwagen-huren.nl bent u aan het juiste adres voor het huren van een verkoopwagen voor kleine en grote evenementen. Alle snackwagens voldoen aan de laatste eisen op het gebied van hygiene en veiligheid. Klik op de button tarieven voor onze scherpe prijzen. De gehuurde verkoopwagen kan door u worden opgehaald of door onze bezorgdienst naar de gewenste locatie worden gebracht!      Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar; info@konag.nlSnackwagenshttp://www.snackwagen-huren.nl/c-1405808/snackwagens/Contact & Routehttp://www.snackwagen-huren.nl/c-1405807/contact-route/Snackwagen-huren.nl                       Hakstraat 11                                                      8308 AH NAGELEtel: 0527 652 190fax: 0527 653 375e-mail: info@snackwagen-huren.nl Openingstijden snackwagen-huren.nl Maandag t/m vrijdag 8:00/18:00 Zaterdag 8:00/15:00 Zondag/feestdagen gesloten